ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

تماس برای مشاوره رایگان
88508484

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

در بیمه های با نام 10% تخفیف در حق بیمه منظور می گردد.
تعداد نیروی کار قراردادی :
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

در بیمه نامه های با نام 10% تخفیف در حق بیمه منظور می گردد
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کلوز 6 : پوشش بیمه ای مسئولیت پیمانکاران فرعی ( اجباری می باشد)
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

مدت بیمه و حداکثر پوشش مورد درخواست :
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا میزان تعهدات مورد بیمه را تعیین فرمایید:
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر