ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

تماس برای مشاوره رایگان
88508484

بیمه مسئولیت

پرسش سوال جدید
Cancel
بیمه مسئولیت
انواع بیمه مسئولیت را نام ببرید ؟

انواع بیمه مسئولیت

در واقع در شرکت سهامی بیمه ایران و به تبع آن صنعت بیمه ، بیمه نامه های ذیل در قالب بیمه های مسئولیت یا بیمه طرحهای خاص صادر گردیده است:

1)      بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان برای فعالیتهای ساختمانی

2)      بیمه مسئولیت کار فرما در مقابل کارکنان جهت فعالیتهای خدماتی

3)      بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جهت فعالیتهای عمرانی

4)      بیمه مسئولیت ساختمانی (خسارت مالی و بدنی به شخص ثالث)  ادامه مطالب

Back to top
بیمه مسئولیت چیست؟

تعریف حقوقی مسئولیت:مسئولیت قانونی از نظر حقوق عبارت است از تعهد و التزامی که افراد یک جامعه برای پاسخگویی به قانون دارند. این مسئولیت هم در قالب مسئولیت کیفری و هم در قالب مسئولیت مدنی قابل تعریف است.
، بر عکس
بیمه مسئولیت مدنی از جمله بیمه هائیست که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه آتش سوزی بیمه  باربری، بیمه ایست جدید ولی بسیار مهم ،از زمانهای کهن وقتی کسی جرمی انجام میداد عقوبت مشخصی داشت ولی اگر مثلا اسب یا شتر کسی رم میکرد و آسیبی به شخص ثالث وارد میشد کسی پاسخگو نبود ،رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزار آلات پیشرفته آسیبهایی که از انسان یا از ابزار و وسایل مورد استفاده آدمی به افراد و اموال دیگران وارد میشد بیشتر و بیشتر میشد تا جائیکه تصویب قوانین مدنی برای اینگونه اتفاقات لازم به نظر رسید طبق این قوانین مسئولیت افراد را به دو نوع تقسیم کردند :ادامه پاسخ..........

Back to top
بیمه مسئولیت مدنی را تعریف کنید؟

بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی بیمه ایران از جمله سر شاخه های اصلی بیمه در این شرکت محسوب می شود.این بیمه جزء بیمه هائیست که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه آتش سوزی بیمه  باربری، بیمه ایست جدید ولی بسیار مهم ،از زمانهای کهن وقتی کسی جرمی انجام میداد عقوبت مشخصی داشت ولی اگر مثلا گاو یا قاطر کسی رم میکرد و آسیبی به شخص ثالث وارد میشد کسی پاسخگو نبود ،رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزار آلات پیشرفته آسیبهای غیر مستقیمی که از انسان یا از ابزار و وسایل مورد استفاده آدمی به افراد و اموال دیگران وارد میشد بیشتر و بیشتر میشد تا جائیکه تصویب قوانین مدنی برای اینگونه اتفاقات لازم به نظر می رسید طبق این قوانین مسئولیت یک فرد را به دو نوع تقسیم کردند :

1- مسئولیت مدنی : که ناشی از فعالیت مدنی و آثار فعالیتهای حرفه ای افراد در جامعه بوده و قابل بیمه شدن میباشد

2- مسئولیت کیفری: که فرد مستقیما در آن دخیل است و نوعی عمد محسوب میشود که قابل بیمه شدن نمیباشد

ادامه پاسخ ...............

Back to top